ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:35

آسمانIRC3792

شیراز

نشست پایان دریافت بار

08:05

آسمانIRC644

تهران

نشست

08:10

ماهان IRM1095

تهران

اعلام ورود

08:25

زاگرسIZG4059

تهران

اعلام ورود

08:50

ایران ایرIRA3352

کیش

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

News
2019-01-16

توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس و افزايش آن به 10 محل پارک هواپيما

توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس و افزايش آن به 10 محل پارک هواپيما
2019-01-07

آغاز پروژه توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس

آغاز پروژه توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس
2019-01-05

با حضور استاندار هرمزگان پروژه اجراي سيويل ورک سيستم کمک ناوبري هوائي DVOR فرودگاه ابوموسي کلنگ زني شد

با حضور استاندار هرمزگان پروژه اجراي سيويل ورک سيستم کمک ناوبري هوائي DVOR فرودگاه ابوموسي کلنگ زني شد
2019-01-02

جدا سازي ورودي ترمينال هاي داخلي و خارجي

جدا سازي ورودي ترمينال هاي داخلي و خارجي

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟