ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:00

ATR1909

تهران

نشست

07:10

IRC644

تهران

اعلام ورود

07:30

QSM1220

تهران

اعلام ورود

07:30

KIS7062

کیش

طبق برنامه

07:35

IRC3797

شیراز

اعلام ورود

بندرعباس
امروز: Sat, September 23, 2017
30 °
35 °
30 °
24 Sep 2017
36 °
30 °
25 Sep 2017
35 °
30 °
26 Sep 2017
35 °
30 °
27 Sep 2017
36 °
29 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج ویژه حج

News
2017-09-06

اتمام عملیات بازگشت حجاج هرمزگانی با ورود ششمین پرواز به فرودگاه بین المللی بندرعباس

ششمین و آخرین پرواز بازگشت حجاج در ساعت 21:05 چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه 1396 وارد فرودگاه بندرعباس شد
2017-09-06

چهار پرواز بازگشت حجاج ، از جده وارد بندرعباس شد

1085 زائرهرمزگانی با چهار پرواز از جده وارد بندرعباس شدند
2017-09-05

دو پرواز درروز نخست بازگشت حجاج ، از جده وارد بندرعباس شد

545 زائرهرمزگانی امروز با دو پرواز از جده وارد بندرعباس شدند
2017-09-04

چهار پرواز درروز نخست بازگشت حجاج از جده وارد بندرعباس خواهد شد

حجاج هرمزگانی فردا با چهار پرواز از جده وارد بندرعباس می شوند