ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

08:05

آسمانIRC644

تهران

باطل شد

11:00

کارونKRU2631

اهواز

طبق برنامه

11:45

آسمانIRC3792

شیراز

طبق برنامه

13:15

کیشKIS7062

کیش

طبق برنامه

13:45

آسمانIRC647

رشت

باطل شد

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

اخبار فرودگاه
۲۹ تير ۱۳۹۸

تحويل بار حجاج 98

تحويل بار حجاج 98
۱۹ تير ۱۳۹۸

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
۱۹ تير ۱۳۹۸

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
۱۵ تير ۱۳۹۸

اظهار همدردي با آقايان فريدون وغلامرضا روشي

اظهار همدردي با آقايان فريدون وغلامرضا روشي

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟