ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

مشهد

طبق برنامه |

A-310-300

دو شنبه

20:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

20:40

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

22:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

07:10

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1909

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

07:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

سه شنبه

07:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:40

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

13:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7440

اصفهان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

13:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7539

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

16:25

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

727-200

سه شنبه

18:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7088

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

مشهد

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:30

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

دو شنبه

21:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

08:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1910

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

08:20

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:25

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7538

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

11:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:05

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

14:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7439

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

727-200

سه شنبه

15:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:25

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB257

دبی

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

19:35

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:15

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB258

دبی

دریافت کارت پرواز |

737-600

دو شنبه

20:35

۳۰ مرداد ۱۳۹۶