ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

اترک

ATR1909

تهران

نشست |

07:00:00

A320

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

تهران

اعلام ورود |

07:35:00

737-400

شنبه

07:10

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1220

تهران

اعلام ورود |

07:35:00

100

شنبه

07:30

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

شنبه

07:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

شیراز

اعلام ورود |

07:35:00

ATR-42-400

شنبه

07:35

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

شنبه

09:45

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

شنبه

11:25

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3976

کرمانشاه

طبق برنامه |

737-400

شنبه

12:50

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1226

ساری

طبق برنامه |

100

شنبه

13:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

18:30

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

19:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

21:00

۱ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1909

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

07:05

۲ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

دریافت کارت پرواز |

2, 2

737-400

شنبه

08:00

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1227

ساری

دریافت کارت پرواز |

9

100

شنبه

08:10

۱ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1910

تهران

دریافت کارت پرواز |

3, 4

A320

شنبه

08:10

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

شیراز

دریافت کارت پرواز |

6

ATR-42-400

شنبه

08:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

دریافت کارت پرواز |

7, 8

100

شنبه

08:15

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

مشهد

طبق برنامه |

100

شنبه

10:30

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

شنبه

12:00

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

13:40

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

737-400

شنبه

13:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه | $hb4

$dateTime3

A300-600

شنبه

22:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه | $hb4

$dateTime3

A300-600

شنبه

22:10

۱ مهر ۱۳۹۶