نمایش محتوا نمایش محتوا

دفتر مدیر کل   07633611000 و 07633611001

فاکس فرودگاه   07633611002

روابط عمومی 07633611011 داخلی 2064

اطلاعات پرواز    07633611020 و 07633611030 و 199

مدیر ترمینال 07633611040

امور اداری 07633611033

امور مالی 07633611034