خبر خبر

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان استفاده از پارکينگ هاي وسائط نقليه و راهبري و ساماندهي چرخها ي دستي حمل بار مسافر
اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان استفاده از پارکينگ هاي
وسائط نقليه و راهبري و ساماندهي چرخها ي دستي حمل بار مسافر

اداره كل فرودگاههاي استان هرمزگان در نظر دار د استفاده از پارکینگ های وسائط نقلیه و راهبری و ساماندهی

چرخهای دستی حمل بار مسافر واقع در ترمیتالها و محوطه پاركینگ آن فرودگاه را به شرح ذيل، با رعايت لايحه

قانوني واگذاري و تخلیه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور و آئین نامه اجرايي آن )مصوب 1358 ( به اشخاص

حقوقي ذيصلاح در قالب انعقاد قرارداد، حداكثر به مدت 3 سال واگذار نمايد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد