خبر خبر

انتصاب رييس و اعضاي شوراي امر به معروف شرکت فرودگاه ها
با ابلاغ هاي جداگانه از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس، دبير و اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منکر منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بر اساس ابلاغ های جداگانه از سوی سیاوش امیرمکری، رضا باقی زاده به عنوان رییس، علی بیگلری به عنوان دبیر و عضو و سید ضیاء یزدان کشمیری، احمد مظفر، حشمت اله قربانی، عباس مسیبی و مسعود خواست خدایی، به عنوان اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت منصوب شده اند.

انتصاب اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و به استناد ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394 و بخشنامه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور انجام شده است.

از جمله وظایف اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت می توان به برنامه ریزی، هماهنگی و حضور منظم در جلسات شورا و پیگیری مصوبات و تصمیمات شورا، اجرای برنامه ها و فعالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی موثر با همکاری و هماهنگی سایر اعضای شورا، سازماندهی، آموزش و به کارگیری افراد واجد شرایط جهت تشکیل گروه های امر به معروف و نهی از منکر و آموزش عمومی کارکنان مصوب ستاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذیربط دستگاه با همکاری و هماهنگی سایر اعضای شورا و آسیب شناسی، شناسایی و تعیین اولویت های معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج معروف ها و زدودن منکرات با همکاری و هماهنگی سایر اعضای شورا اشاره کرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط