خبر خبر

بازديد بهنام ديلمي مديرکل ارتباطات و ناوبري هوايي با همراهي ضيايي سرپرست اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
بازديد بهنام ديلمي مديرکل ارتباطات و ناوبري هوايي با همراهي ضيايي سرپرست اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
 از سایت های CNS فرودگاه بین المللی بندرعباس، شرکت در جلسه تعریف پروژه زمانبدی نصب و راه اندازی ILS/DME جدید فرودگاه بین المللی بندرعباس و نشست صمیمی با پرسنل اداره مهندسی الکترونیک.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد