خبر خبر

دوره هاي آموزشي با عنوان " کمک کنترلر تقرب پرواز "
دوره هاي آموزشي با عنوان " کمک کنترلر تقرب پرواز "
دوره هاى آموزشی با عنوان " كمك كنترلر تقرب پرواز " به مدت ٢٤ ساعت و "آشنايي با مقررات و دستورالعمل مواجهه با هواپيماى گمشده وناشناس " به مدت ٦ ساعت در فرودگاه بین المللی بندرعباس در حال برگزارى است 

??دوره هاى آموزشى ذكر شده برای ١٤ نفر از پرسنل حوزه ادارات مراقبت پرواز  فرودگاههای بندرعباس و شیراز با هدف افزايش عملكرد كمك كنترلر تقرب پرواز در موقعيت كارى مربوطه و آشنايي با شرايط و ضوابط عوامل انساني و روشهاى اجراى آن از تاریخ ٩٨/٩/٢٣ با تدریس آقای ميثم عليرضاپورى از فرودگاه كرمانشاه برگزار مى شود. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد