خبر خبر

مدير ايمني فرودگاه وجدان بيدار سازمان است/ تاکيد بر برگزاري منظم کميته هاي ايمني فرودگاه ها
مدير ايمني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تاکيد دارد که مديران ايمني فرودگاه ها وجدان بيدار سازمان هستند که تحقق انضباط عملياتي را ممکن مي کنند.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، محمد الهي نيا، مدير ايمني شرکت در همايش مديران ستادي و فرودگاهي عنوان کرد: اخيرا در جلسه شوراي عالي ايمني شرکت به رياست مديرعامل، اجراي سيستم مديريت ايمني به تصويب رسيده که ريل گذاري چند سال آتي SMS است. اين برنامه به زباني ساده و صريح نوشته شده و تفسير به راي در آن راهي ندارد.
مدير ايمني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: اين برنامه مشتمل بر 179 فعاليت اصلی فرودگاه هاست و ترجمان اجرايي سند 9859 است که با ADR و ANS مطابقت دارد و فازها و المان هاي مختلف را شامل مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه امکان اجراي برنامه SMS در تمام فرودگاه هاي کشور وجود دارد، گفت: در اين برنامه وظايف و فرايندهاي برنامه مديريت ايمني فرودگاه ها مشخص شده است.
الهي نيا بر ضرورت برگزاري منظم جلسه هاي کميته ايمني در فرودگاه هاي کشور تاکيد کرد و افزود: اين جلسه ها حتما بايد به رياست مدير فرودگاه برگزار شوند و نبايد به معاونان تفويض شوند.
وي همچنين از مديران هشت فرودگاه کشور که دارای مخاطرات حیات وحش هستند، درخواست کرد که جلسه هاي منظم کميته کنترل حيات وحش را برگزار کنند.
مدير ايمني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با تاکيد بر اينکه هدف از برگزاري کميته ايمني برطرف کردن مخاطرات سيستم مديريت ايمني و ارتقاي ايمني است، گفت: مديران فرودگاه ها بايد براي هر رويداد برنامه و اقدامات کنترلی داشته باشند.
وي همچنين عنوان کرد: مديران ايمني فرودگاه ها وجدان هاي بيدار سازمان هستند که به برقراري انضباط عملیاتي کمک مي کنند.
 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد