خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي
برگزاري دوره آموزشي

برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل ترافیکی تردد در ایرساید برای همکاران اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه بین المللی بندرعباس،

با تدریس آقای احمدی واحد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد