خبر خبر

آغاز دوره آموزشي "دستگاههاي کمک ناوبري"
آغاز دوره آموزشي "دستگاههاي کمک ناوبري" در فرودگاه بندرعباس

با حضور 5 نفر از کارکنان محترم فرودگاه های امام (ره)، رشت، سنندج و 7 نفر بومی از تاریخ 98/8/18 به مدت 30 ساعت

مدرس محترم دوره آقای اطاقسرا از ستاد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد