خبر خبر

اهداء خون
اهداء خون

حضور گروه سیار سازمان انتقال خون در ترمینال 2 فرودگاه بین المللی بندرعباس و اهداء خون توسط پرسنل اداره کل فرودگاههای استان و سایر کارکنان ارگانهای مستقر

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد