خبر خبر

جدا سازي ورودي ترمينال هاي داخلي و خارجي
جدا سازي ورودي ترمينال هاي داخلي و خارجي

به گزارش روابطعمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان ، عملیات جدا سازی ورودی ترمینال های داخلی و خارجی از اداره کل فرودگاهها ، ساختمان VIP و سایر ارگانها در تاریخ 96/9/1 آغاز و در بهمن سال جاری با هزینه بالغ بر 1/5 میلیارد به اتمام و قابل بهره برداری می باشد.

به گفته مهندس امانی این پروژه به جهت تسهیل در تردد خودروهای مسافران در مسیر قبلی و تردد خودروهای اورژانس ، تشریفات، ایمنی ، در مسیر جدید می باشد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد