خبر خبر

تسليت
تسليت

(( هوالباقی ))

خوشا آنان که با عزت زگیتی              بساط خویش برچیدند ورفتند

زکالای ایــن آشفتــه بازار                   محبت را پسندیدند و رفتند

 همکار ارجمندمان جناب"  آقای اصغر سررشته داری" ازکارکنان محترم اداره

فنی ومهندسی فرودگاه بندرعباس ،  در فراق" پدر"بزرگوارشان به سوگ نشسته اند از درگاه ایزد منان برای عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان صبرو شکیبایی مسئلت مینماییم

مدیریت و کارکنان اداره کل فرودگاههای ستان هرمزگان 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد