خبر خبر

آگهی فراخوان عمومی شناسائی متقاضی جهت واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری وخدماتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس
آگهی فراخوان عمومی شناسائی متقاضی جهت واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری وخدماتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس

آگهی فراخوان عمومی شناسائی متقاضی جهت واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری وخدماتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس  

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعت کاملتر به فایل ضمیمه مراجعه فرمایند . 

-------------------------------------
نظرات