خبر خبر

مشخصات اماکن

** مشخصات اماکن **

 ((  آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري))

1-اماکن تجاری و خدماتی

2- فضاهای تبلیغاتی

در فرودگاه  بین المللی بندرعباس

 

*** به فایل ضمیمه مراجعه شود ***

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد