خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري

*** فضاهای تبلیغاتی *** 

در فرودگاه  بین المللی بندرعباس

 

*** به فایل ضمیمه مراجعه شود ***

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد