خبر خبر

.
بهسازی خودروهای اداره ایمنی زمینی
.

تعدادی از خودروهای ایمنی زمینی فرودگاه بندرعباس تعمیر و بهسازی گردیدند 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد