خبر خبر

...
تسليت
...

مطلع گشتیم  همکار   ارجمندمان   سرکار "  خانم رقیه کاظمی" ازکارکنان

محترم اطلاعات پرواز  ،  در فراق"  پدر "بزرگوارشان به سوگ نشسته اند

 از درگاه ایزد منان برای عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان صبرو شکییبایی مسئلت مینماییم

مدیریت و کارکنان اداره کل فرودگاههای ستان هرمزگان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد