خبر خبر

...
تقدير و تشکر
...

تقــدیر وتشــکر

     فرماندهی و معاونت محترم عملیات هوادریای نیروی دریایی سپاه بندرعباس در دیدار با مدیر کل محترم فرودگاههای استان هرمزگان و حضور در واحدهای عملیاتی از زحمات کارکنان اداره مراقبت پرواز بویژه در انجام رزمایش این یگان در سال 94 تقدیر و تشکر نمودند .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد