ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:30

کیشKIS7062

کیش

طبق برنامه

07:30

ماهان IRM1095

تهران

باطل شد

08:05

آسمانIRC644

تهران

طبق برنامه

08:30

پویاPYA2358

تهران

طبق برنامه

08:45

قشمQSM1220

تهران

طبق برنامه

دیدار مردمی دیدار مردمی