نمایش محتوا نمایش محتوا

تقدیر مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از همکاران اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه بین المللی بندرعباس در خصوص نصب سامانه راداری فرودگاه،شایان ذکر است لوح های مربوطه توسط امانی مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان به آنها اهداء گردید تقدیر مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از همکاران اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه بین المللی بندرعباس در خصوص نصب سامانه راداری فرودگاه،شایان ذکر است لوح های مربوطه توسط امانی مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان به آنها اهداء گردید

بازدید اسلامی وزیر راه و شهرسازی به اتفاق مه آبادی رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه بین المللی بندرعباس بازدید اسلامی وزیر راه و شهرسازی به اتفاق مه آبادی رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه بین المللی بندرعباس

بازدید مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و باقریان عضو هیئت مدیره و معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از واحدهای عملیاتی و اداری و دیدار با پرسنل اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان بازدید مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و باقریان عضو هیئت مدیره و معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از واحدهای عملیاتی و اداری و دیدار با پرسنل اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان