ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4039

تهران

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

19:20

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA438

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:30:00

MD82

چهار شنبه

20:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

باطل شد |

737-500

چهار شنبه

20:20

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد |

A310

چهار شنبه

21:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد |

100

چهار شنبه

21:05

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

آسمان

IRC3748

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

100

چهار شنبه

21:10

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

23:55

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد |

A300-600

پنج شنبه

07:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد |

ATR-72-500

پنج شنبه

07:35

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

تابان

TBN6316

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

09:45

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

باطل شد |

100

پنج شنبه

09:45

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

12:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

باطل شد |

737-300

پنج شنبه

12:40

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

15:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA231

مشهد

باطل شد |

A320

پنج شنبه

17:55

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد |

A320

پنج شنبه

20:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

21:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

22:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA347

اصفهان

پرواز کرد |

10, 11

1397-06-28 21:30

MD82

چهار شنبه

20:45

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

پرواز کرد |

4, 5

1397-06-28 21:50

100

چهار شنبه

21:40

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد |

100

چهار شنبه

21:50

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد |

A310

چهار شنبه

22:10

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

06:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد |

ATR-72-500

پنج شنبه

08:10

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

باطل شد |

100

پنج شنبه

08:15

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد |

A300-600

پنج شنبه

09:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

تابان

TBN6315

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

10:45

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

13:15

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

باطل شد |

737-500

پنج شنبه

13:35

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

15:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

16:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA230

مشهد

باطل شد |

A320

پنج شنبه

18:40

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد |

A320

پنج شنبه

21:15

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

22:10

۲۹ شهريور ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ