برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه بندرعباس برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه بندرعباس


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1401 مدينه به زمين نشست |11:30 09:30 1398/05/29

32020-32026

ايران اير 1525 مدينه به زمين نشست |00:15 18:00 1398/05/29

32001-32125

ايران اير 1435 مدينه به زمين نشست |05:40 02:00 1398/05/30

32017 - 32125

ايران اير 1501 مدينه به زمين نشست |11:00 09:00 1398/05/30

32007 - 32003

ايران اير 1513 مدينه به زمين نشست |20:25 18:00 1398/05/30

32003 - 32025