برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه بندرعباس برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه بندرعباس


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |21:35 18:40 1397/06/09

32021-32024

ايران اير 1539 مدينه به زمين نشست |23:40 23:40 1397/06/09

32022-320223

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |19:50 18:00 1397/06/10

32018 - 32019

ايران اير 1587 مدينه به زمين نشست |07:10 23:20 1397/06/10

32019,32123