آلودگی صوتی و هوا آلودگی صوتی و هوا

آلودگي صوتي و هوا-فرودگاه بندرعباس
طبق ماده 63 قانون مربوطه ، عوارضی معادل با 50% تعرفه های نشستن و برخاستن هواپیماها می توان از پروازهای بین المللی اخذ کرد. این رقم در مورد پروازهای داخلی برابر 40% تعرفه بین المللی است. اما هیچگونه صورتحسابی بابت هزینه ایجاد سر و صدا و آلودگی هوا توسط فرودگاه بین المللی بندرعباس صادر نمی شود.