خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان

خدمات هواشناسي و توجيه خلبانان-فرودگاه بندرعباس
 

 

خدمات هواشناسی و خدمات توجیه خلبانان در فرودگاه بندرعباس به کلیه هواپیماهایی که در فضای هوایی فرودگاه بندرعباس پرواز عبوری ، پرواز بدون توقف یا پرواز با توقف انجام میدهند ، قابل ارائه می باشد.

طبق ماده 63 قانون مربوطه ، تعرفه این خدمات برای پروازهای بین المللی ، 00006/0 دلار به ازای هر تن از وزن هواپیما در هر کیلومتر است و معادل همین تعرفه برای پروازهای داخلی نیز محاسبه واعمال می شود.

هزینه خدمات برای توجیه خلبانان در هر بار نشستن و برخاستن هواپیما در پروازهای بین المللی بر حسب وزن هواپیما محاسبه می شود که تعرفه نظیر برابر با 09/0 دلار آمریکا برای هر تن از MپذیرشTOW (حداکثر وزن به هنگام بلند شدن هواپیما) محاسبه می شود. برای پروازهای داخلی نیز همین تعرفه منظور می شود که پرداخت آن به صورت معادل ریالی است .

فرودگاه بین المللی بندرعباس  برای این هزینه ها صورت حساب صادر می کند ، اما سازمانی که عوارض مزبور بدان تعلق می گیرد. سازمان هواشناسی ایران است که خدمات هواشناسی را ارائه می دهد و جزو سازمان های تابعه سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) به شمار می آید.