خدمات روشنایی خدمات روشنایی

خدمات روشنايي-فرودگاه بندرعباس
 

خدمات روشنایی

روشنایی هایی که در باندهای پرواز ، تاکسیوی ها ، رمپ و محوطه دفاتر رمپ وجود دارد ، تحت این عنوان جای می گیرند.  تعرفه های مربوط به این خدمات به تعرفه های روشنایی معروفند و توسط فرودگاه بین المللی بندرعباس از شرکت های هواپیمایی که از این خدمات استفاده می کنند، دریافت می شود.

طبق ماده 63 قانون مربوطه ، تعرفه روشنایی برای پروازهای بین المللی برای هر بار استفاده ، در هر یک از عملیات نشستن یا برخاستن هواپیما ، 50 دلار آمریکاست . تعرفه متناظر برای پروازهای داخلی معادل 23% تعرفه پروازهای بین المللی است که به صورت ریالی دریافت میشود.

اگر در برخی اوضاع و احوال ، عملیات جا به جایی یک هواپیما به برخاستن از زمین منجر نشود، بلکه تنها از بخشی از تجهیزات روشنایی استفاده کند ، در آن صورت برای هر پرواز بین المللی تعرفه ای برابر با 20 دلار آمریکا توسط فرودگاه بین المللی بندرعباس اعمال می شود که این تعرفه برای هر پرواز داخلی ، 62% تعرفه بین المللی است که به صورت ریالی دریافت می شود