خدمات سوخت رسانی خدمات سوخت رسانی

خدمات سوخت رساني-فرودگاه بندرعباس

خدمات سوخت رسانی که در فرودگاه بین المللی بندرعباس  ارائه می شود ، با کمک تانکرهای سوخت رسان ارائه می شود شرکت های هواپیمایی هیچگونه هزینه اضافی بابت خدمات سوخت رسانی پرداخت نمی کنند و همه چیز در هزینه سوخت گنجانده شده است .

فرودگاه بین المللی بندرعباس  هیچگونه امتیاز یا اجاره ای بابت زمینی که به این خدمات اختصاص یافته است ، دریافت نمی کند . طبق ماده 63 قانون مربوطه ، باید 2% قیمت سوختی که شرکت ملی نفت ایران از شرکت های هواپیمایی دریافت می کند به شرکت فرودگاههای کشور پرداخت شود.