خدمات پارکینگ هواپیما خدمات پارکینگ هواپیما

خدمات پارکينگ هواپيما-فرودگاه بندرعباس
 

خدمات پارکینگ هواپیما

در این سرفصل کلیه خدماتی که در ناحیه پارکینگ به غیر از رمپ ارائه می شود، از جمله خدمات امنیت هواپیما را شامل می شوند.

به منظور تسریع تخلیه و بارگیری هواپیماها از فضای پارکینگ و قراردادن این فضا در اختیار هواپیماهای بیشتر، طبق ماده 63 قانون مربوطه ، مدت زمان 3 ساعت به عنوان زمان پارک رایگان ، بلافاصله پس از توقف هواپیما در نظر گرفته می شود و پس از آن ، تعرفه پارکینگ اعمال می شود که پس از اتمام زمان توقف رایگان در پارکینگ ، قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.

این تعرفه به صورت روزانه و شبانه اعمال می شود. دوره روزانه به صورت دوره ای که در فاصله ساعت 5:00 صبح تا 21:00 بعداز ظهر قرار دارد و دوره شبانه به صورت دوره ای که در فاصله 21:00 بعدازظهر تا 5:00 صبح قراردارد، تعریف می شود . تعرفه پارکینگ برای پروازهای بین المللی برای دوره روزانه به میزان 5% تعرفه نشستن هواپیما و برای دوره شبانه به میزان 10% تعرفه نشستن هواپیما محاسبه می شود.

تعرفه پارکینگ برای پروازهای داخلی نیز برحسب دوره های روزانه و شبانه در نظر گرفته می شود و به میزان 23% تعرفه بین المللی محاسبه می گردد. صورت حساب تعرفه پارکینگ توسط فرودگاه بین المللی بندرعباس برای شرکت های هواپیمایی ارسال و وصول می شود