خدمات نشست و برخاست هواپیما خدمات نشست و برخاست هواپیما

خدمات نشست و برخاست هواپيما-فرودگاه بندرعباس
 

خدمات نشست و برخاست هواپیما

خدمات نشستن و برخاستن هواپیماها شامل خدماتی است که بوسیله برج کنترل ، منطقه تقرب ، خدمات مرتبط با باند پرواز ، ارتباطات رادیویی ، خدمات آتش نشانی و آمبولانس ،خمات امنیتی قابل انتساب به مناطق پرواز هواپیما و غیره ارائه می شود. تعرفه این خدمات به عنوان تعرفه نشست هواپیما در فرودگاه  بین المللی بندرعباس طبق ماده 63 قانون مربوطه تعیین می شود. تعرفه نشستن هواپیما در مورد هر هواپیمایی که از تسهیلات فرودگاه بین المللی بندرعباس هم در حالت نشستن و هم در حالت برخاستن ، محاسبه  می شود.

 ماده 63(قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین )، تعرفه نشستن هواپیما را طبق حداکثر وزن پروازی هواپیما (MTOW) در نظر می گیرد. صورت حساب این هزینه مطابق با نوع هواپیما برای هر نشستن یا برخاستن ، توسط فرودگاه بین المللی بندرعباس صادر و از شرکت های هواپیمایی وصول می شود.

از آن جایی که فرودگاه بین المللی بندرعباس یک فرودگاه بین المللی است ، از این رو تعرفه نشستن هواپیما برای پروازهای بین المللی به صورت 6 دلار به ازای هر تن وزن هواپیما برای هر کدام از فعالیت های نشست یا برخاست محاسبه می شود. تعرفه متناظر برای پروازهای داخلی به میزان 23% تعرفه بین المللی نشستن هواپیما به معادل ریالی ارز محاسبه شده در نظر گرفته می شود. حداقل تعرفه نشستن هواپیما برای پروازهای بین المللی 50 دلار آمریکا و برای پروازهای داخلی 23% تعرفه متناظر برای پروازهای بین المللی است .