خدمات هوانوردی خدمات هوانوردی

خدمات هوانوردي-فرودگاه بندرعباس

خدمات هوانوردی

خدمات هوانوردی در ایران به عنوان خدماتی در نظر گرفته می شود که قیمت آنها را قانون تعیین می کند و این خدمات اساساً تحت کنترل ماده 63 قانون (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ) قرار دارند که در آن تعرفه و قیمت های خدمات هوانوردی در ایران تعیین شده است.

فرودگاه بین المللی بندرعباس خدمات هوانوردی زیر را ارائه می دهد:

    - خدمات ترافیکی هوایی

    -  نشستن و برخاستن هواپیماها

    -  پارک کردن هواپیماها

    -  خدمات روشنایی

    -  خدمات فرودگاهی

    -  خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان