ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC644

تهران

اعلام ورود |

07:40:00

737-400

سه شنبه

07:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7062

کیش

اعلام ورود |

07:30:00

100

سه شنبه

07:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

تهران

اعلام ورود |

07:50:00

747

سه شنبه

07:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

13:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7440

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7539

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

16:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

17:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

18:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

727-200

سه شنبه

18:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

18:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

21:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

دریافت کارت پرواز |

6, 7

100

سه شنبه

08:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC646

رشت

دریافت کارت پرواز |

4, 5

737-400

سه شنبه

08:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

747

سه شنبه

09:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7538

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

11:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

14:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7439

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

727-200

سه شنبه

15:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

18:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

سه شنبه

18:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7088

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

22:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶