ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5281

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:35:00

737-300

دو شنبه

17:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5297

تهران

اعلام ورود |

19:35:00

MD82

دو شنبه

19:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA338

شیراز

طبق برنامه |

A321

دو شنبه

19:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1310

کیش

طبق برنامه |

100

دو شنبه

19:35

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

مشهد

اعلام ورود |

20:10:00

A-310-300

دو شنبه

20:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

07:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

07:35

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

747

سه شنبه

07:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7440

اصفهان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

13:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5297

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

16:25

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

18:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5282

تهران

دریافت کارت پرواز | در حال سوار شدن

2, 3, 3

737-300

دو شنبه

18:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5298

تهران

دریافت کارت پرواز |

4, 5

MD82

دو شنبه

19:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1311

کیش

دریافت کارت پرواز |

11

100

دو شنبه

20:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA339

شیراز

دریافت کارت پرواز |

9

A321

دو شنبه

20:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

مشهد

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

08:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7439

اصفهان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

08:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

747

سه شنبه

09:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:25

۸ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

13:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:05

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

14:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5298

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:25

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB257

دبی

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

19:35

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB258

دبی

دریافت کارت پرواز |

737-600

دو شنبه

20:35

۷ فروردين ۱۳۹۶