ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

13:15

IRC647

رشت

اعلام ورود

16:30

IRM4593

تهران

طبق برنامه

16:55

IRA458

تهران

طبق برنامه

17:45

TBZ5281

تهران

طبق برنامه

18:15

KIS7089

تهران

طبق برنامه

بندرعباس
امروز: يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
36 °
36 °
31 °
01 Aug 2016
37 °
32 °
02 Aug 2016
37 °
31 °
03 Aug 2016
38 °
32 °
04 Aug 2016
35 °
32 °

گزارش تصویری گزارش تصویری