ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:20

IRC644

تهران

طبق برنامه

07:55

IRC3797

شیراز

طبق برنامه

08:00

KIS7062

کیش

طبق برنامه

08:30

IRM1095

تهران

طبق برنامه

08:55

IRC3849

کیش

طبق برنامه

بندرعباس
امروز: شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
31 °
33 °
32 °
25 Jul 2016
33 °
31 °
26 Jul 2016
33 °
31 °
27 Jul 2016
33 °
31 °
28 Jul 2016
33 °
31 °

گزارش تصویری گزارش تصویری