ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

18:55

IRA346

اصفهان

نشست

19:35

QSM1220

تهران

نشست

20:15

IRB912

تهران

نشست

23:25

IRC3748

آبادان

نشست

15:40

IRA256

تهران

اعلام ورود

بندرعباس
امروز: پنجشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵
35 °
33 °
31 °
01 Jul 2016
34 °
31 °
02 Jul 2016
36 °
31 °
03 Jul 2016
36 °
31 °
04 Jul 2016
35 °
30 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۶ تير ۱۳۹۵

بازديدازنمايشگاه مبارزه همگاني باموادمخدرومضرات اعتياد

بازديدازنمايشگاه مبارزه همگاني باموادمخدرومضرات اعتياد